Сектор за информационо друштво и информациону безбедност

Сава Савић
помоћник министра

Контакт телефон:
011/20 20 256

e-mail:
sava.savic@mtt.gov.rs

 

Адреса електронске поште за питања из области информационе безбедностиevidencijaiktsistema@mtt.gov.rs

Адреса електронске поште за питања из области квалификованих услуга од поверења: uslugeodpoverenja@mtt.gov.rs

 

У Сектору за информационо друштво и информациону безбедност обављају се послови који се односе на: планирање и припремање стратегије развоја информационог друштва; припрему и праћење пројеката у области развоја информационог друштва; учествовање у спровођењу јавних набавки информационих система са другим органима; развој и унапређење академске, односно образовне и научноистраживачке рачунарске мреже (АМРЕС)припремање предлога за утврђивање и вођење политике Владе у области развоја информационог друштва; предузимање мера за промовисање и подстицање истраживања и развоја информационо-комуникационих технологија (ИКТ); примену информационо-комуникационих технологија и пружање информационих услуга; развој и функционисање информационо-комуникационе инфраструктуре; припрему стручних основа за израду нацрта закона и предлога других аката; превентивно деловање и вршење инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују информациона безбедност, електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању и предузимање прописаних управних и казнених мера у вршењу инспекцијског надзора у односу на процењени ризик, у складу са законом којим се уређује инспекцијски надзор; пружање стручне помоћи у изради тендерске документације и обављање припрема за објављивање и спровођење конкурса; анализирање структуре базе података и формата за размену података; заштиту података и информациону безбедност; праћење и анализа потенцијала за подршку развоју информационог друштва у привреди и државним институцијама, као и други послови из ове области.

 

У Сектору за информационо друштво и информациону безбедност образују се следеће уже унутрашње јединице:

 

1. Група за развој информационог друштва

У Групи за развој информационог друштва обављају се послови који се односе на: стручну помоћ у изради тендерске документације и припрему за објављивање конкурса; учествовање у изради стратегија и акционих планова у области информационог друштва; припрему и праћење пројеката у области развоја информационог друштва; развој и унапређење академске, односно образовне и научноистраживачке рачунарске мреже (АМРЕС); организацију, стандардизацију и сарадњу у развоју заједничке информационо-комуникационе инфраструктуре органа управе и заједничких електронских сервиса; предузимање мера за промовисање и подстицање истраживања и развоја информационо-комуникационих технологија (ИКТ); предлагање и учествовање у активностима везаним за примену мера у циљу ефикаснијег рада државних органа у  области примене информационо – комуникационих технологија, пружање информационо-комуникационих услуга, развој и функционисање информационо – комуникационе инфраструктуре, као и други послови из ове области.

2. Одсек за регулативу, анализу и планирање у области информационог друштва

У Одсеку за регулативу, анализу и планирање у области информационог друштва обављају се послови који се односе на: припремање стручних основа за израду нацрта закона и предлога других аката; праћење спровођења усвојених стратешких и планских докумената и предлагање мера за унапређивање стања у области информационог друштва; праћење и анализа стања у области информационог друштва; праћење европске регулативе у области информационог друштва; анализу прописа са аспекта усклађености са прописима ЕУ и националних законодавстава земаља ЕУ; припремање предлога мишљења на нацрте закона и предлоге прописа чији су предлагачи други органи државне управе; припремање упоредних прегледа и анализа из делокруга Сектора; праћење утврђених индикатора развоја информационог друштва и електронске управе; прикупљање, чување, организовање и анализу података у вези стања у овој области; послови који се односе на припрему извештаја о раду, као и други послови из ове области.

3. Одсек за информациону безбедност и електронско пословање

У Одсеку за информациону безбедност и електронско пословање обављају се послови који се односе на: заштиту података и информациону безбедност; превентивно деловање и вршење инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују информациона безбедност, електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању и предузимање прописаних управних и казнених мера у вршењу инспекцијског надзора у односу на процењени ризик, у складу са законом којим се уређује инспекцијски надзор; надзор над радом ИКТ система од посебног значаја, пружалаца квалификованих услуга од поверења и регистрованих пружалаца услуге електронске идентификације; надзор над радом Националног ЦЕРТ-а, пријем обавештења о инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја који могу да имају значајан утицај на нарушавање информационе безбедности, међународну сарадњу у области безбедности ИКТ система, као и вођење регистара у складу са законом који се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

Инспекцијски надзор – информациона безбедност, електронска идентификација и квалификоване услуге од поверења

Контролне листе

Именовање контакт особа за сарадњу са цивилним друштвом испред
Министарства трговине, туризма и телекомуникација