Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај

Милан Добријевић
помоћник министра

Контакт телефон:
011/ 20-20-064

Инспекција за електронске комуникације:
011/ 20-20-100

Одељење за поштански саобраћај:
011/ 20-20-083

Инспекција за поштански саобраћај:
011/ 20-20-093

e-mail:
telekomunikacije@mtt.gov.rs

У Сектору за електронске комуникације и поштански саобраћај обављају се послови који се односе на: припремање предлога за утврђивање и вођење политике Владе у области електронских комуникација; израду нацрта закона, стратеших докумената и предлога других аката из области електронских комуникација и спровођење процедуре за њихово усвајање; израду мишљења на нацрте закона и других аката и прописа које предлажу имаоци јавних овлашћења или други органи државне управе; израду мишљења о примени прописа из области електронских комуникација; израду одговора на посланичкa питањa; процедуру припреме и закључивања меморандума о сарадњи и међународних споразума из области електронских комуникација; праћење и анализу правних тековина Европске уније и предузимање активности од значаја за област електронских комуникација у процесу европских интеграција; вођење другостепеног поступка; извршење аката Владе из области електронских комуникација; планирање, праћење и контролу реализације инфраструктурних пројеката; пружање стручне помоћи у процесу планирања и одабира пројеката са циљем смањења дигиталног јаза; праћењe и анализу јединственог дигиталног тржишта; дефинисање и предлагање приоритета, циљева и мера у области развоја електронских комуникационих мрежа и услуга и предлагање мера за подстицање инвестирања у области електронских комуникација; праћење и анализу развоја електронских комуникационих мрежа и услуга као и спровођења усвојених стратешких и планских докумената; припрему, планирање и праћење пројеката развоја електронских комуникационих мрежа и услуга; припрему и спровођење утврђене политике у области радио-фреквенцијског спектра и стратешко планирање коришћења радио-фреквенцијског спектра; проверу испуњености услова за изградњу и постављање електронских комуникационих мрежа; процес преласка са аналогног на дигитално емитовање радијских програма; примену правних тековина Европске уније у области техничке усаглашености радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме; припрему прилога за учествовање представника Републике Србије у међународним организацијама и институцијама у области електронских комуникација; инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области електронских комуникација; припремање предлога за утврђивање и вођење политике Владе у области поштанског саобраћаја; израду нацрта закона, стратеших докумената и предлога других аката из области поштанског саобраћаја и спровођење процедуре за њихово усвајање; израду мишљења из делокруга надлежности поштанског саобраћаја на нацрте закона и других аката и прописа које предлажу имаоци јавних овлашћења или други органи државне управе; израду мишљења о примени прописа из области поштанских услуга; израду одговора на посланичкa питањa; спровођење активности на обезбеђивању одрживости пружања универзалне поштанске услуге; спровођење процедуре припреме и закључивања меморандума о сарадњи и међународних споразума из области поштанских услуга; праћење и анализу правних тековина Европске уније и предузимање активности од значаја за област поштанских услуга у процесу европских интеграција; вођење другостепеног поступка; извршење аката Владе из области поштанског саобраћаја; дефинисање и предлагање приоритета, циљева и мера у области развоја поштанске мреже и услуга и предлагање мера за подстицање инвестирања у области поштанског саобраћаја; праћење и анализу развоја поштанске мреже и услуга, као и спровођења усвојених стратешких и планских докумената; припрему, планирање и праћење пројеката развоја поштанске мреже и услуга; проверу испуњености услова за отпочињање делатности пружања поштанских услуга; припрему прилога за учествовање представника Републике Србије у раду међународних организација и институција у области поштанског саобраћаја; инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области поштанских услуга, као и други послови из ове области.

У Сектору за електронске комуникације и поштански саобраћај образују се следеће уже унутрашње јединице:

 

1. Одељењe за планирање, развој и надзор у области електронских комуникација

Контакт телефон:
011/ 20-20-077
 

У Одељењу за планирање, развој и надзор у области електронских комуникација обављају се послови који се односе на: припремање предлога за утврђивање и вођење политике Владе у области електронских комуникација; израду нацрта закона, стратеших докумената и предлога других аката из области електронских комуникација и спровођење процедуре за њихово усвајање; израду мишљења на нацрте закона и других аката и прописа које предлажу имаоци јавних овлашћења или други органи државне управе; израду мишљења о примени прописа из области електронских комуникација; израду одговора на посланичкa питањa; процедуру припреме и закључивања меморандума о сарадњи и међународних споразума из области електронских комуникација; праћење и анализу правних тековина Европске уније и предузимање активности од значаја за област електронских комуникација у процесу европских интеграција; вођење другостепеног поступка; извршење аката Владе из области електронских комуникација; дефинисање и предлагање приоритета, циљева и мера у области развоја електронских комуникационих мрежа и услуга и предлагање мера за подстицање инвестирања у области електронских комуникација; планирање, праћење и контролу реализације инфраструктурних пројеката; пружање стручне помоћи у процесу планирања и одабира пројеката са циљем смањења дигиталног јаза; послови праћења и анализе јединственог дигиталног тржишта; праћење и анализу развоја електронских комуникационих мрежа и услуга, спровођења усвојених стратешких и планских докумената; припрему и спровођење утврђене политике у области радио-фреквенцијског спектра и стратешко планирање коришћења радио-фреквенцијског спектра; проверу испуњености услова за изградњу и постављање електронских комуникационих мрежа; процес преласка са аналогног на дигитално емитовање радијских програма; примену правних тековина Европске уније у области техничке усаглашености радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме; oстваривање сталне међународне сарадње, као и сарадње са другим органима и организацијама у области развоја електронских комуникација; припрему прилога за учествовање представника Републике Србије у међународним организацијама и институцијама у области електронских комуникација; инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области електронских комуникација, као и други послови из ове области.          

 

        У Одељењу за планирање, развој и надзор у области електронских комуникација образују се следеће уже унутрашње јединице:

У Одељењу за планирање, развој и надзор у области електронских комуникација образују се следеће уже унутрашње јединице:

- 1. Група за развој електронских комуникација

У  Групи за планирање и развој електронских комуникационих мрежа и услуга  обављају се послови који се односе на: праћење и анализу развоја електронских комуникационих мрежа и услуга; припрему стручних основа за израду закона, стратешких докумената и других аката из надлежности Одељења; праћење спровођења усвојених стратешких и планских докумената; праћење и анализу правних тековина Европске уније, регулаторног оквира земаља чланица Европске уније и земаља у окружењу у области електронских комуникација, припрему упоредних прегледа и усклађивање домаћих прописа у области електронских комуникација са одговарајућим прописима Европске уније; праћење и анализу стања у области електронских комуникација у Републици Србији; припрему и спровођење утврђене политике у области радио-фреквенцијског спектра и стратешко планирање коришћења радио-фреквенцијског спектра; процес преласка са аналогног на дигитално емитовање радијских програма; припрему прилога за учествовање представника Републике Србије у међународним организацијама и институцијама у области електронских комуникација и израду платформи за међународне сусрете; рад у стручним радним групама и комисијама, као и други послови из ове области.

- 2. Група за регулативу у области електронских комуникација

У Групи за регулативу у области електронских комуникација обављају се послови који се односе на: израду нацрта закона, стратешких документа и предлога других аката из надлежности Одељења и спровођење процедуре за њихово усвајање; праћење и анализу постојеће регулативе из области електронских комуникација и њихову хармонизацију са правним тековинама ЕУ; праћење регулативе држава чланица Европске уније и земаља у окружењу из области електронских комуникација; израду мишљења на нацрте закона и других аката и прописа које предлажу имаоци јавних овлашћења или други органи државне управе; израду мишљења о примени прописа из области електронских комуникација; израду одговора на посланичко питање; процедуру припреме и закључивања меморандума о сарадњи и међународних споразума из области електронских комуникација; припрему прилога Одељења за израду Информатора о раду министарства, годишњег плана рада Владе и годишњег извештаја о раду Владе; припрему прилога Одељења ради информисања одбора Народне скупштине о тромесечном раду министарства; предузимање активности од значаја за област електронских комуникација у процесу европских интеграције; израду решења у другостепеном управном поступку одлучујући по жалбама изјављеним на решења инспектора електронских комуникација донетих у поступку инспекцијског надзора; израду одговора на тужбу којом се покреће управни спор; извршење аката Владе из делокруга Одељења; рад у стручним радним групама и комисијама, као и други послови из ове области.

- 3. Група за инспекцијски надзор у области електронских комуникација

Контакт телефони:
011/ 20-20-111
 
011/ 20-20-100

У Групи за инспекцијски надзор у области електронских комуникација обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области електронских комуникација; предузимање управних и других мера доношењем решења о отклањању неправилности; подношење захтева за покретање прекршајног, односно пријаве за покретање кривичног поступка, као и поступка привредног преступа, и спровођење надзора наd нерегистрованим субјектима; анализу и израду извештаја о реализацији усвојених планова, праћење стања у области инспекцијског надзора која је у делокругу инспекције; процену ризика; планирање инспекцијског надзора; усклађивање инспекцијског надзора; припрему, измену и допуну контролних листи и њиховог објављивања на својој интернет страници; превентивно деловање; вођење евиденције о инспекцијском надзору; израду и достављање Координационој комисији годишњег извештаја о раду и његовог објављивања на веб презентацији инспекције, као и други послови из ове области.

Контролне листе

План инспекцијског надзора

Годишњи извештај о раду

2. Одељењe за поштански саобраћај и надзор

Контакт телефон:
011/ 20-20-083
 

У Одељењу за поштански саобраћај и надзор обављају се послови који се односе на: припремање предлога за утврђивање и вођење политике Владе у области поштанског саобраћаја; израду нацрта закона, стратеших докумената и предлога других аката из области поштанског саобраћаја и спровођење процедуре за њихово усвајање; израду мишљења из делокруга надлежности поштанског саобраћаја на нацрте закона и других аката и прописа које предлажу имаоци јавних овлашћења или други органи државне управе; израду мишљења о примени прописа из области поштанских услуга; израду одговора на посланичкa питањa; спровођење активности на обезбеђивању одрживости пружања универзалне поштанске услуге; спровођење процедуре припреме и закључивања меморандума о сарадњи и међународних споразума из области поштанских услуга; праћење и анализу правних тековина Европске уније и предузимање активности од значаја за област поштанских услуга у процесу европских интеграција; вођење другостепеног поступка; извршење аката Владе из области поштанског саобраћаја; дефинисање и предлагање приоритета, циљева и мера у области развоја поштанске мреже и услуга и предлагање мера за подстицање инвестирања у области поштанског саобраћаја; праћење и анализу развоја поштанске мреже и услуга, као и спровођења усвојених стратешких и планских докумената; припрему, планирање и праћење пројеката развоја поштанске мреже и услуга; проверу испуњености услова за отпочињање делатности пружања поштанских услуга; припрему прилога за учествовање представника Републике Србије у раду међународних организација и институција у области поштанског саобраћаја; инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области поштанских услуга, као и други послови из ове области.

У Одељењу за поштански саобраћај и надзор образују се следеће уже унутрашње јединице:

- 1. Одсек за инспекцијски надзор

онтакт телефон:
011/ 20-20-083
 

У Одсеку за инспекцијски надзор обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области поштанског саобраћаја; предузимање управних и других мера доношењем решења о отклањању неправилности; решавање по пријавама регулаторног тела надлежног за област поштанских услуга, као и физичких и правних лица; проверу доступности универзалне поштанске услуге свим грађанима Републике Србије и функционисања поштанске мреже јавног поштанског оператора; проверу поступања оператора у вези са применом мера за спречавање прања новца и финансирање тероризма; подношење захтева за покретање прекршајног, односно пријаве за покретање кривичног поступка, као и поступка привредног преступа; издавање прекршајног налога; анализу и израду извештаја о реализацији усвојених планова, праћење стања у области инспекцијског надзора која је у делокругу инспекције; процену ризика; планирање инспекцијског надзора; усклађивање инспекцијског надзора; припрему, измену и допуну контролних листи и њиховог објављивања на својој интернет страници; превентивно деловање; надзор над нерегистрованим субјектима; вођење евиденције о инспекцијском надзору; израду и достављање Координационој комисији годишњег извештаја о раду и његовог објављивања на веб презентацији инспекције, као и други послови из ове области.

Послови инспектора за поштанске услуге обављају се у:

– седишту Министарства и  у подручној јединици широј од подручја управног округа за: Подунавски, Браничевски, Шумадијски, Поморавски и Златиборски управни округ;

– подручној јединици широј од подручја управног округа за: Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички, Рашки и Пчињски управни округ, са седиштем у Нишу.

Контролне листе у области поштанских услуга

Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15, 44/2018 и др. закон 95/2018) јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика, и предмет и обим провере.

Контролне листе нису непромењиве, односно инспекција има обавезу да најмање два пута годишње преиспитује њихову садржину и, ако утврди да је то оправдано, да је мења и допуњава.
Обрасци коначних контролних листи објављују се на интернет страници инспекције и примењују се у поступку редовног инспекцијског надзора.

Сврха објаве јесте превенција, едукација и информација надзираним субјектима да унапред тачно знају које су њихове обавезе и шта треба да ураде да би своје поступање ускладили са прописима и спречили штету, и шта ће конкретно инспектор да контролише.

Надзирани субјекат може доставити инспекцији извештај о самопровери испуњености захтева из контролне листе и самопроцени ризика, које је спровео сагласно садржини контролне листе и правилима о процени ризика.

Уз овај извештај, надзирани субјекат инспекцији прилаже и одговарајућу документацију, односно други материјал којим се поткрепљују налази из извештаја.

Извештај не може заменити налазе инспекцијског надзора, али може прилично да помогне инспекцији у утврђивању чињеница, ризика и стања ствари.

Лажно приказивање или прикривање чињеница у извештају повлачи са собом одговарајуће правне последице због састављања исправе неистините садржине ради довођења надлежног органа у заблуду и стављања надзираног субјекта у повољнији положај.

По завршетку инспекцијског надзора, контролна листа чини саставни део записника.

 

2. Група за регулативу, планирање и развој у области поштанског саобраћаја

У Групи за регулативу, планирање и развој у области поштанског саобраћаја  обављају се послови који се односе на: планирање и припремање предлога стратегије развоја поштанског саобраћаја; припрему и праћење пројеката у области развоја поштанског саобраћаја; припрему стручних основа за израду нацрта закона и предлога других аката; израду платформи за учешће на међународним скуповима; праћење спровођења усвојених стратешких и планских докумената и предлагање мера за унапређивање стања у области поштанских услуга; анализу прописа са аспекта усклађености са прописима ЕУ и националним законодавствима земаља ЕУ; вођење управног поступка по жалбама инспектора; израду одговора на посланичко питање, припрему прилога Одељења за израду Информатора о раду министарства, годишњег плана рада Владе и годишњег извештаја о раду Владе; припрему прилога Одељења ради информисања одбора Народне скупштине о тромесечном раду Министарства; предузимање активности од значаја за област поштанских услуга у процесу европских интеграција; припрему стручних мишљења у вези примене прописа из делокруга Одељења; припрему мишљења на нацрте прописа других државних органа; предлагање мера и планова за унапређење стања поштанских услуга, израду информација о проблематици и стању у области поштанског саобраћаја са предлогом мера за развој; припремање упоредних прегледа и анализа из делокруга Одељења; прикупљање, чување, организовање и анализу података у вези стања у наведеној области, као и други послови из ове области.