Сектор за туризам

Рената Пинџо
помоћник министра

Контакт телефон:
011/3122-855

e-mail:
turizam@mtt.gov.rs

У Сектору за туризам обављају се послови који се односе на: спровођење Закона о туризму и Стратегије развоја туризма Републике Србије; праћење и анализу системских решења, правне регулативе и мера економске политике на пословање туристичке привреде и предлагање одговарајућих мера у циљу развоја туризма; координацију државних органа и институција у циљу системског унапређења развоја туризма; праћење трендова на међународном туристичком тржишту и предлагање мера у циљу усклађивања домаће туристичке понуде са савременим трендовима; предлагање мера за унапређење квалитета туристичких производа и услуга и јачање конкурентности туристичке понуде; реализацију усвојених мастер планова; предлагање и предузимање мера за унапређење туристичког промета и девизних ефеката од туризма;  анализу стања, појава и кретања на туристичком тржишту по туристичким производима и туристичким дестинацијама; спровођење првостепеног управног поступка категоризације у складу са Законом о туризму; праћење активности туристичких организација и дестинацијских менаџмент организација; праћење међународних трендова  у управљању туристичким дестинацијама; праћење развоја, предлагање мера и реализација активности на образовању и обуци кадрова у туризму, са циљем подстицања запошљавања; давање мишљења на програме рада, извештаје и друга акта јавних предузећа и туристичких субјеката на које Влада даје сагласност или их усваја; усмеравање и подстицање развоја туризма спровођењем програма и пројеката за које су средства обезбеђена у буџету Републике Србије; припрему плана, праћење извршења буџета у делу који се односи на Сектор; анализу прединвестиционих и инвестиционих пројеката који се тичу развоја туризма; проглашење и одрживо коришћење туристичког простора и проглашење туристичког места; предлагање и предузимање мера за развој и унапређење међународне сарадње у туризму; праћење међународних прописа, споразума и препорука; праћење рада Светске туристичке организације Уједињених нација (UNWTO) и старање о извршењу обавеза из чланства у UNWTO; праћење и анализа улагања државе у развој туризма путем мера подршке и предлагање корективних мера; припрему нацрта закона и других прописа из делокруга Сектора; припрему стручних мишљења у вези са применом прописа из делокруга Сектора; праћење међународних прописа, споразума и препорука; припрему и учествовање у усаглашавању домаћих прописа са прописима ЕУ из области туризма; упоредну анализу закона из области туризма и предлагање унапређења законодавне регулативе у области туризма; припрему и давање мишљења у вези са применом прописа из области туризма; координирање сарадње са надлежним органима, јединицама локалне самоуправе и другим органима и организацијама;вршење надзора над законитошћу аката из делокруга Сектора; достављање података у Регистар туризма, анализа података из Регистра туризма и других база података других надлежних органа; припрему стручних изјашњења на тужбе и друге поднеске уз сарадњу са Државним правобранилаштвом у споровима где је Република Србија-Министарство, Сектор за туризам, странка у поступку; спровођење првостепеног поступка одузимања лиценци туристичким агенцијама организаторима туристичког путовања; контролу имовинско-правне документације у вези са реализацијом развојних пројеката у области туризма; припрему мишљења о нацртима закона и других прописа чији су предлагачи други државни органи,  као и други послови из ове области.

 

У Сектору за туризам образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељење за управљање квалитетом у туризму

У Одељењу за управљање квалитетом у туризму обављају се послови који се односе на: спровођење, координацију поступака и доношење решења у првостепеном управном поступку за категоризацију предвиђеним Законом о туризму; учествовање у поступку израде прописа који се односе на стандарде квалитета у туризму, давање стручних мишљења, објашњења и упутстава који се односе на примену стандарда у туризму; анализирање и припрему програма побољшања и развоја смештајних капацитета, програма развоја туристичког система квалитета и заштите потрошача; планирање и спровођење потребних активности које се односе на полагање испита за туристичке водиче, пратиоце и редаре на скијалиштима, укључујући доношење уверења о положеном стручном испиту; праћење развоја, предлагање и реализацију мера и активности на едукацији и образовању кадрова у туризму, предлагање мера за побољшање система запошљавања у туризму; достављање потребних података у Регистар туризма и анализа и предлагање мера на основу добијених података из Регистра туризма; праћење стања у туристичкој и угоститељској делатности и предлагање мера за унапређење квалитета туристичких услуга, анализу и припрему програма унапређења и развоја смештајних капацитета, састављање кварталних извештаја о стању и променама стања категорисаних и некатегорисаних објеката за смештај по врстама; праћење, анализу и извештавање о инвестицијама у смештајне капацитете, пројекцију развоја смештених капацитета; координацију сарадње са надлежним органима јединица локалне самоуправе и другим органима, организацијама и институцијама (факултети и друге образовне институције, привредне коморе, пословна и стручна удружења), у циљу размене информација и искустава из области унапређења стандарда и управљања квалитетом у туризму; припремање, координација активности и достављање података за вођење и ажурирање сајта из делокруга надлежности Сектора; припрему стручних основа за израду прописа из области туризма, припрему стручно-аналитичких материјала и извештаја о стању у овој области, као и други послови их ове области.

2. Одсек за унапређење конкурентности у туризму

У Одсеку за унапређење конкурентности у туризму обављају се послови који се односе на: спровођење Стратегије развоја туризма Републике Србије; реализовање мастер планова; спровођење и праћење остваривања политике просторног и регионалног развоја туризма; пружање стручне помоћи и подстицање доношења планова из области туризма на локалном нивоу; пружање стручне подршке, припрему документације, мониторинг и контролу над реализацијом програма и пројеката развоја и унапређења туризма; анализирање и припрему мера за унапређење инвестиционих активности и улагања у туризму; припрему предлога и координирање сарадње са надлежним органима јединица локалне самоуправе, привредним и другим субјектима везане за заштиту туристичких простора и туристичких вредности, предлагање мера за унапређење супраструктуре и инфраструктуре везаних за развој туризма; прединвестициону и инвестициону анализу понуђених пројеката супраструктуре и инфраструктуре везаних за развој туризма; спровођење активности контроле наменског трошења буџетских средстава, анализу ефеката спроведених мера у односу на постављене циљеве; припрему стручних основа за израду прописа из области туризма; предлагање и спровођење мера за повећање тржишне конкурентности туризма; израду аката за резервацију простора од значаја за туризам и утврђивање и проглашење статуса туристичког простора; припрему стручно-аналитичких материјала и извештаја о стању у овој области; достављање података за вођење и ажурирање сајта, као и други послови из ове области.

3. Одсек за унапређење квалитета туристичке понуде

У Одсеку за унапређење квалитета туристичке понуде обављају се послови који се односе на: предлагање мера за унапређење квалитета туристичке понуде; прединвестициону и инвестициону анализу понуђених пројеката промотивних активности туристичких простора, туристичких регија и туристичких места у земљи и иностранству и пројеката унапређења постојеће туристичке понуде, праћење улагања државе у развој туризма и анализу ефикасности са посебним освртом на ефекте улагања; сарадњу са другим органима, организацијама и институцијама (факултети и друге образовне институције, привредне коморе) и пословним и стручним удружењима у циљу размене информација и искустава из области унапређења квалитета туристичке понуде; сарадњу с надлежним и другим институцијама у изради и имплементацији заједничких пројеката и програма; стручну подршку, припрему документације, мониторинг и контролу над реализацијом програма унапређења квалитета туристичке понуде и развојних пројеката; извршавање и праћење извршења буџета са посебним освртом на анализу трошкова пословања и предлога мера за рационализацију и смањење; учествовање у припреми предлога израде буџета; састављање и реализацију полугодишњих, годишњих и осталих планова, састављање полугодишњих, годишњих и других извештаја о раду; утврђивање квантитативних и других циљева, претпоставки и мера краткорочног развоја туризма; давање мишљења на програме рада, извештаје и друга акта јавних предузећа и туристичких субјеката на које Влада даје сагласност или их усваја; спровођење активности контроле наменског трошења буџетских средстава; достављање података за вођење и ажурирање сајта; припрему стручно-аналитичких материјала и извештаја о стању у овој области; припрему стручних основа за израду прописа из области туризма, као и други послови из ове области.

4. Одсек за развој туристичких производа

У Одсеку за развој туристичких производа обављају се послови који се односе на:  координацију израде стратешких докумената у складу са Законом о туризму; израду презентација о инвестиционим могућностима српског туристичког тржишта; праћење и анализа стања, развоја, кретања, трендова и појава на домаћем и међународном туристичком тржишту по туристичким производима; унапређење међународног и регионалног положаја туризма Републике Србије; сарадња са релевантним институцијама и организацијама у Републици Србији и у земљама региона ради пружања стручне помоћи у циљу креирања регионалних туристичких производа; праћење и анализирање карактеристика, кретања, значаја и потенцијала појединих туристичких тржишта и сегмената тражње; анализу конкурентности домаће туристичке привреде; праћење тржишне конкурентности и пословање појединих сегмената понуде и предлагање мера за њено побољшање; предлагање мера у правцу туристичке валоризације заштићених природних и културних добара; учествовање у изради и анализи планова, пројеката и студија из области заштите животне средине у делу који се односи на туризам; предлагање мера за повезивање сектора туризма и пољопривреде; предлагање и предузимање мера и активности на продужењу туристичке сезоне; припрему стручно-аналитичких материјала и извештаја о стању у овој области, припрему стручних основа за израду прописа из области туризма; достављање података за вођење и ажурирање сајта, као и други послови из ове области.

5. Групa за управљање туристичким дестинацијама

У Групи за управљање туристичким дестинацијама обављају се послови који се односе на: спровођење Стратегије развоја туризма Републике Србије; предлагање програма мера за подстицање развоја туризма и конкурентности туристичких дестинација; предлагање и спровођење мера за интензивирање туристичке понуде; праћење активности туристичких организација и дестинацијских менаџмент организација; праћење међународних трендова  у управљању туристичким дестинацијама; праћење улагања државе у развој туризма и анализу ефикасности са посебним освртом на ефекте улагања; сарадњу са другим органима, организацијама и институцијама (факултети и друге образовне институције, привредне коморе) и пословним и стручним удружењима у циљу размене информација и искустава из области развоја туризма ради његовог унапређења; развијање и предлагање различитих облика подршке малом и средњем предузетништву у туризму на основу усвојених стратешких докумената Републике Србије; праћење и анализа улагања државе у развој туризма путем мера подршке и предлагање корективних мера.

6. Групa за међународну сарадњу у туризму

У Групи за међународну сарадњу у туризму обављају се послови који се односе на: припрему, преговарање и закључивање билатералних споразума у области туризма, израду нацрта закона о њиховом потврђивању и праћење њихове примене у пракси; сарадњу са одговарајућим институцијама, домаћим и међународним, релевантним за област билатералних споразума; сарадњу са представницима других држава, међународних организација и представницима ЕУ у циљу подстицања развоја туризма; праћење рада међународне туристичке организације и старање о извршењу обавеза из чланства у UNWTO; припрему информација, предлога, ставова и учествовање у преговорима и заседањима одговарајућих тела UNWTO; праћење анализа ефеката спровођења усвојених конвенција UNWTO у пракси; праћење и анализирање стања на међународном туристичком тржишту; праћење и учествовање у активностима које се односе на климатске промене, енергетску ефикасност и одржив развој у делу који се односи на туризам; праћење и анализа утицаја туризма на смањење сиромаштва и стопу незапослености; праћење и анализа остварења других циљева одрживог развоја УН у области туризма; јачање сарадње у оквиру активности и тела Светске туристичке организације УН; праћење имплементације Глобалног етичког кодекса UNWTO у јавном и приватном сектору и анализа ефеката; припрему стручно-аналитичких материјала о стању у овој области; припрему стручних основа за израду прописа из области туризма; праћење плана за приступање Србије ЕУ у делу туризма (НПАА,ССП) и извештаја међународних организација и институција о годишњем напретку Србије у области туризма; достављање података за вођење и ажурирање сајта, као и други послови из ове области.

7. Групa за правне послове у области туризма

У Групи за правне послове у области туризма обављају се послови који се односе на: припрему нацрта закона и других прописа из делокруга Сектора; припрему стручних мишљења у вези са применом прописа из делокруга Сектора; праћење међународних прописа, споразума и препорука; припрему и учествовање у усаглашавању домаћих прописа са прописима ЕУ из области туризма; упоредну анализу закона из области туризма и предлагање унапређења законодавне регулативе у области туризма; припрему и давање мишљења у вези са применом прописа из области туризма; координирање сарадње са надлежним органима, јединицама локалне самоуправе и другим органима и организацијама;вршење надзора над законитошћу аката из делокруга Сектора; достављање података у Регистар туризма, анализа података из Регистра туризма и других база података других надлежних органа; припрему стручних изјашњења на тужбе и друге поднеске уз сарадњу са Државним правобранилаштвом у споровима где је Република Србија- Министарство, Сектор за туризам, странка у поступку;спровођење првостепеног поступка одузимања лиценци туристичким агенцијама организаторима туристичког путовања; контролу имовинско-правне документације у вези са реализацијом развојних пројеката у области туризма; припрему мишљења о нацртима закона и других прописа чији су предлагачи други државни органи,  као и други послови из ове области.

Стратегија развоја туризма Републике Србије за период 2016. – 2025.

Туристички водичи и туристички пратиоци

Oбавештење о додели субвенција за подршку раду туристичких водича и туристичких пратилаца

Oбавештење о додели субвенција за подршку раду туристичких водича и туристичких пратилаца

_________________________________________________________

 

Kатегоризација

  • Хотели, Гарни хотели, Апарт хотели, Мотели, Пансиони, Туристичка насеља, Апартманска насеља и специјализација хотела
  • Кампови
  • Ловачке виле
  • Марине
  • Сеоска туристичка домаћинства
  • Домаћа радиност (соба, кућа и апартман)

Корисне информације – туристички промет Србија – Категоризација

Мастер планови

Прописи

Редари на скијалишту

Категоризација туристичких места

Информације за физичка лица пружаоце угоститељских услугa у објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства

Информациjа о евиденцијама за локалне самоуправе и угоститеље