Сектор за тржишну инспекцију

Лидија Стојановић
помоћник министра – главни тржишни инспектор

Контакт телефон:
011/361-4334

Уколико желите да поднесете пријаву тржишној инспекцији, обавештење можете да видите овде

У Сектору тржишне инспекције обављају се послови који се односе на: координацију активности праћења и унапређења међуресорне и регионалне сарадње у области тржишног надзора, израде и усаглашавања оперативних међуресорних планова, надзора тржишта и обједињавања извештаја о координираном надзору тржишта за Владу РС, размену информација и обавештавање јавности о небезбедним производима на тржишту; послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: трговина; електронска трговина; услови за обављање промета робе и вршење услуга; усаглашеност и безбедност непрехрамбених производа у производњи и промету; спречавање нелојалне конкуренције; заштита потрошача; оглашавање; производња и промет робе којима се повређују права интелектуалне својине, односно производња и промет робе заштићене ауторским или сродним правом; спречавање прања новца и финансирање тероризма; промет биоцида; промет хемикалија; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера, контрола амбалаже и амбалажног отпада; спречавање појавних облика сиве економије у трговини, електронској трговини и услугама; контрола услова за прометовање, промета и мониторинг деривата нафте и биогорива; финансијско-материјални послови у вези робе одузете у поступку инспекцијског надзора; послове који су непосредно везани за вршење инспекцијског надзора: израда анализе стања из области инспекцијског надзора; израда анализа и процена ризика; израда процедура и листа провера за вршење инспекцијског надзора; израда аката о примени прописа; интерна обука тржишних инспектора за примену нових прописа и процедура у поступку инспекцијског надзора; сачињавање извештаја о извршеним контролама у инспекцијском надзору, анализа тих извештаја и сачињавање предлога плана самосталних, заједничких и координираних контрола за наредни период; унутрашња контрола рада одељења тржишне инспекције и тржишних инспектора; праћење извршења налога достављених одељењима; предлагање мера за отклањање неправилности у раду инспектора и одељења; провере и обрада навода иницијатива за покретање дисциплинског поступка; непосредан инспекцијски надзор из надлежности тржишне инспекције ради провере навода из пријава и притужби на рад инспектора и одељења; припреме овлашћених представника подносиоца захтева за претрес пред судом за прекршаје; обрада предмета за Државно правобранилаштво у поступцима који су покренути од стране тржишних инспектора; припрема нацрта мишљења и одговора из надлежности тржишне инспекције по захтеву привредних субјеката, грађана, државних органа и организација, организација потрошача и др.; сарадња са другим инспекцијским органима, правосудним органима, другим органима и организацијама, удружењима и установама чији су послови у вези или од значаја за рад Сектора; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Сектора; обавља и друге послове у складу са прописима којима се уређује инспекцијски надзор.

 

У Сектору тржишне инспекције образују се следеће уже унутрашње јединице:

План тржишне инспекције

У седишту министарства:

 

За развој и унапређење рада Сектора:

 

1. Група за развој и унапређење рада Сектора

У Групи за развој и унапређење рада Сектора обављају се послови координације и правно – финансијске логистике рада Сектора који обухватају: учешће у стратешком планирању послова у Сектору; праћење реализације оперативних планова Сектора и предлагање корективних мера ради успешне реализације финансијских планова; израда студијско-аналитичких и стручно-оперативних извештаја и информација везаних за средства, опрему, уговорне обавезе и реализацију буџетских средстава опредељених за активности Сектора; анализу потреба и сачињавање извештаја и предлога у вези материјалних и финансијских средстава потребних за рад Сектора; учествoвање у изради предлога финансијског плана и плана јавних набавки за Сектор; анализу потреба и сачињавање извештаја, предлога и нацрта уговора у складу са планом јавних набавки; стручне послове обраде предмета и припрема изјашњења Државном правобранилаштву, као и друге послове у складу са прописима који регулишу ову област.

За функционалну координацију рада унутрашњих јединица ван седишта:

1. Одељењe за контролу промета, спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача

Одељењу за контролу промета, спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача обављају се послови координације у области инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: трговина; електронска трговина; услови за обављање промета робе и вршење услуга; спречавања нелојалне конкуренције; заштита потрошача; оглашавање; производња и промет робе којима се повређују права интелектуалне својине, односно производња и промет робе заштићене ауторским или сродним правом; спречавање прања новца и финансирање тероризма; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера; контрола амбалаже и амбалажног отпада; спречавање појавних облика сиве економије у трговини, електронској трговини и услугама; израда анализе стања из области инспекцијског надзора из делокруга Одељења; израда анализа примене важећих и предлагање ревидирања контролних листи из делокруга Одељења; израда процедура и листа провера за вршење инспекцијског надзора из делокруга Одељења; израда аката о примени прописа из делокруга Одељења; припрема нацрта мишљења и одговора из делокруга Одељења по захтеву привредних субјеката, грађана, државних органа и организација, организација потрошача и др.; припрема предлогa ставова и мишљења о нацртима прописа; саветодавни и стручни послови који се односе на праћење и унапређење инспекцијског надзора у области електронске трговине и електронских услуга; сарадња са унутрашњим јединицама у Министарству, другим инспекцијским органима, правосудним органима, другим органима и организацијама, удружењима и установама чији су послови у вези или од значаја за рад Одељења; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одељења, као и други послови у складу са прописима којима се уређује инспекцијски надзор.

У Одељењу за контролу промета, спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача образују се следеће уже унутрашње јединице и то:

1. Одсек за контролу промета;
2. Одсек за спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача;
3. Група за спречавање сиве економије.

2. Одељењe за контролу усаглашености и безбедности производа

У Одељењу за контролу усаглашености и безбедности производа обављају се послови координације у области инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: усаглашеност и безбедност непрехрамбених производа у производњи и промету; контрола услова за прометовање, промета и мониторинг деривата нафте и биогорива; финансијско-материјални послови у вези робе одузете у поступку инспекцијског надзора; израда анализе стања из области инспекцијског надзора из делокруга Одељења; израда анализа примене важећих и предлагање ревидирања контролних листи из делокруга Одељења; израда процедура и листа провера за вршење инспекцијског надзора из делокруга Одељења; израда аката о примени прописа из делокруга Одељења; припрема нацрта мишљења и одговора из делокруга Одељења по захтеву привредних субјеката, грађана, државних органа и организација, организација потрошача и др.; припрема предлога ставова и мишљења о нацртима прописа; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одељења, као и други послови у складу са прописима којима се уређује инспекцијски надзор.

У Одељењу за контролу усаглашености и безбедности производа образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа;
2. Група за логистику и аналитику контрола у области деривата нафте;
3. Група за контролу деривата нафте – Београд;
4. Група за контролу деривата нафте – Војводина;
5. Група за контролу деривата нафте – Шумадија и западна Србија;
6. Група за контролу деривата нафте – јужна и источна Србија;
7. Група за поступање са одузетом робом.

 

3. Одељење за обуку и извештавање

У Одељењу за обуку и извештавање обављају се послови који се односе на: припрему и обједињавање податка за процену ризика, праћење и анализирање стања у области инспекцијског надзора из делокруга Сектора; координацију у изради предлога годишњег плана инспекцијског надзора из делокруга Сектора; проверу процедура и листа провера у непосредном инспекцијском надзору, укључујући и превентивно деловање и вршење службених саветодавних посета у планираним областима надзора; израду годишњег плана обука; припрему садржаја и термина обука за имплементацију процедура; припрему и спровођење провере познавања прописа и процедура; сачињавање извештаја о спроведеним обукама, њихова анализа и евалуација; администрирање (праћење и ажурирање корисничких компоненти) управљачког информационог система тржишне инспекције; сачињавање извештаја о извршеним контролама у инспекцијском надзору, анализу тих извештаја и сачињавање предлога плана рада Сектора за наредни период; припрему предлога ставова и мишљења о нацртима прописа; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одељења.

У Одељењу за обуку и извештавање образују се следеће уже унутрашње јединицe:

1. Група за обуку тржишних инспектора;
2. Група за извештавање;
3. Група за студијско – аналитичке послове, процену ризика и планирање

4. Одељењe за унутрашњу контролу

У Одељењу за унутрашњу контролу обављају се послови унутрашње контроле рада одељења тржишне инспекције и тржишних инспектора; контролу поступања по процедурама и листама провера; предлагање и доношење мера за отклањање неправилности у раду инспектора и одељења; непосредни инспекцијски надзор из надлежности тржишне инспекције ради провере навода из пријава и притужби на рад инспектора и одељења; провере и обрада навода иницијатива за покретање дисциплинског поступка; сачињавање извештаја, анализа извештаја и предлога плана унутрашњих контрола; пружање стручне помоћи овлашћеним представницима подносиоца захтева за претрес пред судом за прекршаје; обрада предмета за Државно правобранилаштво у поступцима који су покренути од стране тржишних инспектора; припрема предлога ставова и мишљења о нацртима прописа; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одељења.

ИЗВАН СЕДИШТА МИНИСТАРСТВА

1. Одељење тржишне инспекције Београд

Контакт телефон: 011/ 3117-418

У Одељењу тржишне инспекције Београд образују се следеће уже унутрашње јединице и то:
1. Одсек за контролу и администрирање поднесака и пријава
2. Одсек за контролу промета робе;
3. Одсек за контролу услуга;
4. Одсек за контролу усаглашености производа;
5. Одсек за контролу безбедности производа;
6. Одсек за спречавање нелојалне конкуренције;
7. Одсек за заштиту права интелектуалне својине;
8. Одсек за заштиту потрошача.

У Одсеку за контролу и администрирање поднесака и пријава обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона којим се уређује инспекцијски надзор, а у вези прописа из надлежности тржишне инспекције; поступање органа по пријавама и поднесцима у управном поступку; основаност ванредног инспекцијског надзора – по пријавама и поднесцима; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

У Одсеку за контролу промета робе обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују трговина; електронска трговина; услови за обављање промета робе; цене робе; промет биоцида; промет хемикалија; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера; контрола амбалаже и амбалажног отпада; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

У Одсеку за контролу услуга обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: трговина; услови за обављање услуга; цене и квалитет услуга; спречавање прања новца и финансирање тероризма; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера;подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

У Одсеку за контролу усаглашености производа обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа у области примене техничких прописа којима се уређују технички захтеви за непрехрамбене производе и усаглашеност тих производа са прописаним захтевима; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

У Одсеку за контролу безбедности производа обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона о општој безбедности производа и других прописа који се односе на испуњеност захтева за безбедност производа и извештавање и прослеђивање информације и електронске документације контактној тачки о небезбедним производима на тржишту; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

У Одсеку за спречавање нелојалне конкуренције обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређује: трговина; електронска трговина; спречавања нелојалне конкуренције; оглашавање; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

У Одсеку за заштиту права интелектуалне својине обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређује производња и промет робе којима се повређују права интелектуалне својине, односно производња и промет робе заштићене ауторским или сродним правом; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

У Одсеку за заштиту потрошача обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређује заштита потрошача; хитне послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа у области заштите потрошача, односно хитне инспекцијске контроле по пријавама, приговорима и рекламацијама грађана-потрошача; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

2. Одељење тржишне инспекције Бор

Контакт телефон: 030/423-449, 030/427-531

У Одељењу тржишне инспекције Бор образују се следеће уже унутрашње јединице и то:
1. Одсек тржишне инспекције Бор за општине: Бор и Мајданпек;
2. Група тржишне инспекције Неготин за општине: Неготин и Кладово.

3. Одељење тржишне инспекције Ваљево, у окружној подручној јединици за Колубарски управни округ са седиштем у Ваљеву

4. Одељење тржишне инспекције Врање, у окружној подручној јединици за Пчињски управни округ са седиштем у Врању

Контакт телефон: 017/421-875, 017/427-106

5. Одељење тржишне инспекције Зајечар, у окружној подручној јединици за Зајечарски управни округ са седиштем у Зајечару

Контакт телефон: 019/420-577, 019/421-791, 019/422-447

6. Одељење тржишне инспекције Зрењанин, у окружној подручној јединици за Средњебанатски управни округ са седиштем у Зрењанину

Контакт телефон: 023/564-584

7. Одељење тржишне инспекције Јагодина

Контакт телефон: 035/231-895, 035/241-211

У Одељењу тржишне инспекције Јагодина образују се следеће уже унутрашње јединице:
1. Одсек тржишне инспекције Јагодина за општине: Јагодина, Рековац и Свилајнац;
2. Група тржишне инспекције Параћин за општине: Параћин, Ћуприја и Деспотовац.

8. Одељење тржишне инспекције Крагујевац

Контакт телефон: 034/335-866, 034/335-211, 034/302-211 (od 08 do 15h)

У Одељењу тржишне инспекције Крагујевац образују се следеће уже унутрашње јединице:
1. Одсек за контролу промета робе и услуга и спречавање нелојалне конкуренције;
2. Група за контролу усаглашености и безбедности производа;
3. Одсек за заштиту потрошача.

У Одсеку за контролу промета робе и услуга и спречавање нелојалне конкуренције обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: трговина; електронска трговина; услови за обављање промета робе и пружања услуга; цене робе и услуга; спречавање прања новца и финансирање тероризма; промет биоцида; промет хемикалија; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера; контрола амбалаже и амбалажног отпада; спречавање нелојалне конкуренције; оглашавање; производња и промет робе којима се повређују права интелектуалне својине, односно производња и промет робе заштићене ауторским или сродним правом; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

У Групи за контролу усаглашености и безбедности производа обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа у области примене техничких прописа којима се уређују технички захтеви за непрехрамбене производе и усаглашеност тих производа са прописаним захтевима, послове инспекцијског надзора над применом закона о општој безбедности производа и других прописа који се односе на испуњеност захтева за безбедност производа и извештавање и прослеђивање информације и електронске документације контактној тачки о небезбедним производима на тржишту; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга Групе.

У Одсеку за заштиту потрошача обављају се послови инспекцијског надзора у области заштите потрошача, односно инспекцијске контроле по пријавама, приговорима и рекламацијама грађана-потрошача; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

9. Одељење тржишне инспекције Краљево

Контакт телефон: 036/314-285, 036/311-796, 036/306-163

У Одељењу тржишне инспекције Краљево образују се следеће уже унутрашње јединице и то:
1. Одсек тржишне инспекције Краљево за општине: Краљево и Врњачка Бања;
2. Одсек тржишне инспекције Нови Пазар, за општине Нови Пазар, Рашка и Тутин.

10. Одељење тржишне инспекције Кикинда, у окружној подручној јединици за Севернобанатски управни округ са седиштем у Кикинди;

Контакт телефон: 023/22-908

11. Одељење тржишне инспекције Косовска Митровица, у подручној јединици широј од подручја управног округа за Косовскомитровачки, Косовскопоморавски, Косовски, Призренски и Пећки управни округ са седиштем у Косовској Митровици

Контакт телефон: 028/421-009

12. Одељење тржишне инспекције Крушевац, у окружној подручној јединици за Расински управни округ са седиштем у Крушевцу

13. Одељење тржишне инспекције Лесковац

Контакт телефон: 016/241-159, 016/241-005, 016/242-524, 016/244-817

У Одељењу тржишне инспекције Лесковац образују се следеће уже унутрашње јединице и то:
1. Одсек тржишне инспекције Лесковац за општине: Лесковац, Власотинце, Црна Трава, Бојник, Лебане и Медвеђа;
2. Одсек тржишне инспекције Пирот, за општине: Пирот, Бела Паланка, Бабушница и Димитровград.

14. Одељење тржишне инспекције Ниш

Контакт телефон: 018/515-522, 018/515-508

У Одељењу тржишне инспекције Ниш образују се следеће уже унутрашње јединице:
1. Одсек за контролу промета робе и услуга;
2. Одсек за спречавање нелојалне конкуренције;
3. Група за контролу усаглашености и безбедности производа;
4. Група за заштиту потрошача;
5. Група за пријем и обраду поднесака и пријава.

У Одсеку за контролу промета робе и услуга обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: трговина; електронска трговина; услови за обављање промета робе и пружања услуга; цене робе и услуга; спречавање прања новца и финансирање тероризма; промет биоцида; промет хемикалија; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера; контрола амбалаже и амбалажног отпада; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

У Одсеку за спречавање нелојалне конкуренције обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређује: спречавање нелојалне конкуренције; оглашавање; производња и промет робе којима се повређују права интелектуалне својине, односно производња и промет робе заштићене ауторским или сродним правом; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

У Групи за контролу усаглашености и безбедности производа обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа у области примене техничких прописа којима се уређују технички захтеви за непрехрамбене производе и усаглашеност тих производа са прописаним захтевима, послови инспекцијског надзора над применом закона о општој безбедности производа и других прописа који се односе на испуњеност захтева за безбедност производа и извештавање и прослеђивање информације и електронске документације контактној тачки о небезбедним производима на тржишту.

У Групи за заштиту потрошача обављају се послови инспекцијског надзора у области заштите потрошача, односно инспекцијске контроле по пријавама, приговорима и рекламацијама грађана-потрошача; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Групе.

У Групи за пријем и обраду поднесака и пријава обављају се послови администрирања – пријема и обраде поднесака и пријава везаних за поступања из надлежности тржишне инспекције; поступања органа по пријавама и поднесцима у управном поступку; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Групе.

15. Одељење тржишне инспекције Нови Сад

Контакт телефон: 021/421-824

У Одељењу тржишне инспекције Нови Сад образују се следеће уже унутрашње јединице:
1. Одсек за контролу промета робе;
2. Одсек за контролу услуга;
3. Одсек за спречавање нелојалне конкуренције;
4. Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа;
5. Одсек за заштиту потрошача.

У Одсеку за контролу промета робе обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују трговина; електронска трговина; услови за обављање промета робе; цене робе; промет биоцида; промет хемикалија; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера ;контрола амбалаже и амбалажног отпада; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

У Одсеку за контролу услуга обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: трговина; услови за обављање услуга; цене и квалитет услуга; спречавање прања новца и финансирање тероризма; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

У Одсеку за спречавање нелојалне конкуренције обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређује: спречавање нелојалне конкуренције; оглашавање; производња и промет робе којима се повређују права интелектуалне својине, односно производња и промет робе заштићене ауторским или сродним правом; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

У Одсеку за контролу усаглашености и безбедности производа обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа у области примене техничких прописа којима се уређују технички захтеви за непрехрамбене производе и усаглашеност тих производа са прописаним захтевима, послове инспекцијског надзора над применом закона о општој безбедности производа и других прописа који се односе на испуњеност захтева за безбедност производа и извештавање и прослеђивање информације и електронске документације контактној тачки о небезбедним производима на тржишту; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

У Одсеку за заштиту потрошача обављају се послови инспекцијског надзора у области заштите потрошача, односно инспекцијске контроле по пријавама, приговорима и рекламацијама грађана-потрошача; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

16. Одељење тржишне инспекције Панчево

Контакт телефон: 013/345-239

У Одељењу тржишне инспекције Панчево образују се следеће уже унутрашње јединице и то:
1. Одсек тржишне инспекције Панчево за општине: Панчево, Опово, Ковин, Ковачица и Алибунар;
2. Одсек тржишне инспекције Вршац за општине: Вршац, Бела Црква и Пландиште.

17. Одељење тржишне инспекције Пожаревац

Контакт телефон: 012/226-212, 012/226-211

У Одељењу тржишне инспекције Пожаревац образују се следеће уже унутрашње јединице и то:
1. Одсек тржишне инспекције Пожаревац за општине: Пожаревац, Велико Градиште, Жабари, Мало Црниће, Петровац на Млави, Кучево, Жагубица и Голубац;
2. Одсек тржишне инспекције Смедерево за општине: Смедерево, Смедеревска Паланка и Велика Плана.

18. Одељење тржишне инспекције Прокупље, у окружној подручној јединици за Топлички управни округ са седиштем у Прокупљу

Контакт телефон: 027/324-949

19. Одељење тржишне инспекције Сомбор, у окружној подручној јединици за Западнобачки управни округ са седиштем у Сомбору

Контакт телефон: 025/23-484, 025/24-478

20. Одељење тржишне инспекције Сремска Митровица

Контакт телефон: 022/610-638, 022/610-348, 022/610-641

У Одељењу тржишне инспекције Сремска Митровица образују се следеће уже унутрашње јединице и то:
1. Одсек тржишне инспекције Сремска Митровица за општине: Сремска Митровица и Шид;
2.  Одсек тржишне инспекције  Инђија за општине: Инђија, Стара Пазова, Рума, Ириг и Пећинци;

21. Одељење тржишне инспекције Суботица, у окружној подручној јединици за Севернобачки управни округ са седиштем у Суботици

Контакт телефон: 024/557-376

22. Одељење тржишне инспекције Ужице

Контакт телефон: 031/513-789, 031/513-789, 031/520-865

У Одељењу тржишне инспекције Ужице образују се следеће уже унутрашње јединице и то:
1. Одсек тржишне инспекције Ужице за општине: Ужице, Бајина Башта, Чајетина, Пожега, Ариље и Косјерић;
2. Одсек тржишне инспекције Пријепоље за општине: Пријепоље, Прибој, Сјеница и  Нова Варош.

23. Одељење тржишне инспекције Чачак у окружној подручној јединици за Моравички управни округ са седиштем у Чачку

Контакт телефон: 032/222-367

24. Одељење тржишне инспекције Шабац

Контакт телефон: 015/346-992, 015/347-020, 015/345-267

У Одељењу тржишне инспекције Шабац образују се следеће уже унутрашње јединице и то:
1.  Одсек тржишне инспекције Шабац за општине: Шабац, Богатић, Владимирци и Коцељева;
2.  Одсек  тржишне инспекције Лозница за општине: Лозница, Крупањ, Мали Зворник и Љубовија.

25. Одељења, одсеци и групе тржишне инспекције изван седишта Министарства

Одељења, одсеци и групе тржишне инспекције изван седишта Министарства обављају послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа у оквиру надлежности тржишне инспекције према плану рада унутрашње јединице, аналитичке послове, послове извештавања, статистичко-евиденционе као и друге послове из ове области.

 

__________________________________________________________________________

Полагање посебног стручног испита за туристичког инспектора који полажу комунални инспектори

Права и обавезе привредних субјеката у редовном инспекцијском надзору

Корисне информације за ОТКУПЉИВАЧЕ

Јавна база бензинских станица

Контролне листа