Сектор за заштиту потрошача

Вишња Ракић
помоћник министра

Адреса:
Немањина 22-26

Контакт телефон:
0800/103-104

E-mail: zastita.potrosaca@mtt.gov.rs

У Сектору за заштиту потрошача обављају се послови који се односе на: утврђивање и спровођење политике у области заштите потрошача; доношење националног и годишњег програма заштите потрошача и праћење њиховог спровођења; предлагање системских решења и мера у циљу креирања и спровођења политике заштите потрошача; припрему стручних основа за израду прописа из области заштите потрошача; праћење примене прописа којима се уређује област заштите потрошача и давање стручних мишљења о њиховој примени; праћење тржишта, а нарочито препознавање непоштене пословне праксе и уговарања неправичних уговорних одредаба у потрошачким уговорима, предлагање мера за отклањање системских неправилности домаћег тржишта са аспекта заштите потрошача, покретање и вођење поступка заштите колективног интереса потрошача;  спровођење активности у вези са прилагођавањем националног законодавства са законодавством Европске уније из области заштите потрошача; обављање стручних послова за потребе Националног савета за заштиту потрошача као саветодавно-консултативног тела; интеграцију политике заштите потрошача у друге државне политике; покретање иницијатива и подношење предлога за доношење и измену одређених прописа у циљу обезбеђивања ефикаснe заштите права потрошача; учествовање у раду међуресорних радних група и других тела по питању остваривања заштите потрошача; сарадњу са националним и међународним институцијама и организацијама у области заштите потрошача; сарадњу са органима покрајинске и локалне самоуправе у циљу развоја заштите потрошача; учествовање у припреми програма и пројеката из претприступних програма Европске уније и осталих облика међународне помоћи, као и други послови из ове области.

У Сектору за заштиту потрошача образују се следеће уже унутрашње јединице:

 

1. Одељење за заштиту потрошача

У Одељењу за заштиту потрошача обављају се послови који се односе на: утврђивање и остваривање политике у области заштите потрошача, праћење примене прописа из области заштите потрошача и давање стручних мишљења о њиховој примени, доношење националног и годишњег програма заштите потрошача и праћење њиховог спровођења; предлагање системских решења и мера у циљу креирања и спровођења политике заштите потрошача; праћење и анализирање понашања  учесника на тржишту у смислу препознавања примене  непоштене пословне праксе и уговарања неправичних уговорних одредаба у потрошачким уговорима, покретање и вођење поступка заштите колективног интереса потрошача; припрему стручних основа за израду прописа из области заштите потрошача; спровођење активности у вези са прилагођавањем националног законодавства са законодавством Европске уније из области заштите потрошача; обављање стручних послова везаних за рад Националног савета за заштиту потрошача као саветодавно – консултативног тела; унапређење сарадње се удружењима за заштиту потрошача; учествовање у раду међуресорних радних група и других тела по питању остваривања заштите потрошача; сарадњу са националним и међународним институцијама и организацијама потрошача; учествовање у припреми програма и пројеката из претприступних програма Европске уније и осталих облика међународне помоћи; подстицање и спровођење едукативних и информативних активности усмерених на подизање нивоа знања и свести потрошача, трговаца, као и свих заинтересованих страна о значају политике заштите потрошача, као и други послови из ове области.

 

У Одељењу за заштиту потрошача образују се следеће уже унутрашње јединице:

- Група за унапређење политике и заштиту колективног интереса потрошача

У  Групи за унапређење политике и заштиту колективног интереса потрошача обављају се послови који се односе на: предлагање системских решења и мера у циљу креирања и унапређења политике заштите потрошача;  припрему стручних основа за израду прописа из области заштите потрошача; праћење примене прописа којима се уређује област заштите потрошача и давање стручних мишљења о њиховој примени; праћење и анализирање понашања  учесника на тржишту у смислу препознавања примене непоштене пословне праксе и уговарања неправичних уговорних одредаба у потрошачким уговорима, покретање и вођење поступка заштите колективног интереса потрошача, спровођење активности у вези са прилагођавањем националног законодавства са законодавством Европске уније из области заштите потрошача; припрему и спровођење програма и пројеката из области заштите потрошача; стручне послове за потребе Националног савета за заштиту потрошача, као и други послови из ове области.

- Група за унапређење политике и заштиту колективног интереса потрошача

У  Групи за унапређење политике и заштиту колективног интереса потрошача обављају се послови који се односе на: предлагање системских решења и мера у циљу креирања и унапређења политике заштите потрошача;  припрему стручних основа за израду прописа из области заштите потрошача; праћење примене прописа којима се уређује област заштите потрошача и давање стручних мишљења о њиховој примени; праћење и анализирање понашања  учесника на тржишту у смислу препознавања примене непоштене пословне праксе и уговарања неправичних уговорних одредаба у потрошачким уговорима, покретање и вођење поступка заштите колективног интереса потрошача, спровођење активности у вези са прилагођавањем националног законодавства са законодавством Европске уније из области заштите потрошача; припрему и спровођење програма и пројеката из области заштите потрошача; стручне послове за потребе Националног савета за заштиту потрошача, као и други послови из ове области.

2. Група за едукацију и унапређење сарадњe у области заштите потрошача

У Групи за едукацију и унапређење сарадње у области заштите потрошача обављају се послови који се односе на: предлагање и спровођење мера у циљу подизања општег нивоа знања о заштити права потрошача и начина образовања потрошача; спровођење активности у циљу за едукације потрошача, трговаца, као и свих заинтересованих страна у спровођењу политике заштите потрошача; израду студија, анализа, информација и других материјала из области заштите потрошача; подршку раду и развоју удружења за заштиту потрошача и предлагање мера за унапређење сарадње владиног и невладиног сектора у области заштите потрошача; сарадња са релевантним институцијама на локалном, регионалном и међународном нивоу у области заштите потрошача, као и други  послови из ове области.