Сектор за трговину, услуге и политику конкуренције

Јасмин Хоџић
в.д. помоћник министра

Контакт телефон:
011/362-2113

Aдреса:
Немањина 22-26, Београд

email: trgovina@mtt.gov.rs

У Сектору за трговину, услуге и политику конкуренције обављају се послови који се односе на: функционисање тржишта роба, остваривање макроекономске политике у области цена; утицај привредних кретања на тржиште роба и услуга; снабдевеност тржишта и кретање цена и односа понуде и тражње; праћење и анализу пословања и развој трговине са предлозима мера за стабилизацију кретања на тржишту; предлагање системских решења о посебним дажбинама при увозу, пре свега пољопривредних и прехрамбених производа (прелевмани); припрему стручних основа за израду нацрта закона, подзаконских аката и њихових измена из области трговине, цена, услуга и развоја конкуренције; праћење и примену донетих прописа из делокруга Сектора; привлачење домаћег и страног капитала у сектор трговине и услуга, подстицање извоза, изградњу и позиционирање националног бренда Србије; спровођење утврђене економске политике у области цена; праћење и анализирање кретања цена производа и услуга, пре свега јавних предузећа, анализирање кретања куповне моћи и животног стандарда становништва; предлагање мера текуће економске политике, којима се утиче на стабилност цена; предлагање привремених мера у случајевима постојања поремећаја, када се ограничава слободно образовање цена; праћење и анализу стања у области конкуренције; израду стручних основа за дефинисање мера и активности  за унапређење конкуренције и предлагање мера за интензивирање примене европских стандарда у области заштите конкуренције, као  и други послови из ове области

 

У Сектору за трговину, услуге и политику конкуренције образују се следеће уже унутрашње јединице:

 

 

1. Одељење за трговину и развој конкуренције

У Одељењу за трговину и развој конкуренције обављају се послови који се односе на: стратешки развој тржишта и трговине; праћење токова у трговини и заштиту конкуренције; из­у­ча­ва­ње и пра­ће­ње стања и развоја тржишта и тр­го­вин­ске мре­же; успостављање базе података о тржишту и трговинском сектору; израду ана­ли­за, пред­ло­га и мо­де­ла за ефи­ка­сни­је упра­вља­ње и планира­ње раз­во­јем тр­го­ви­не; ини­ци­ра­ње стра­те­шких ис­тра­жи­ва­ња; пред­ла­гање смер­ни­ца за спро­во­ђе­ње стратешки дефинисаних приоритета; праћење  промета роба и услуга у Републици Србији, предлагање мера отклањања поремећаја на тржишту; припрему стручних основа за израду прописа из области трговине и заштите конкуренције; примену донетих прописа и надзор над њиховим спровођењем; одговарање на писмене представке тржишних субјеката и грађана и давање законских објашњења; предлагање привремених мера у случајевима постојања поремећаја у производњи и промету производа и услуга чије се цене образују слободно; спречавање појава нелојалне конкуренције, злоупотребе монополског положаја, дампиншког понашања и шпекулативних радњи; подстицање и кординацију процеса који су у функцији развоја сектора трговине у Републици Србији; унапређење конкурентности сектора трговине, привлачење домаћег и страног капитала у сектор трговине, подстицање извоза, унапређење и развој економских односа са иностранством у домену трговине; израду стручних основа за дефинисање мера и активности за унапређење конкуренције; праћење, анализирање и предлагање мера за интензивирање примене европских стандарда у области заштите конкуренције; израду студија, анализа, информација и других материјала из области трговине и заштите конкуренције, као и други послови из ове области.

2. Група за цене

У Групи за цене обављају се послови који се односе на: спровођење утврђене економске политике у области цена; припрему стручних основа за израду прописа из области цена и праћење примене донетих прописа; праћење и анализирање кретања укупног стања и цена на тржишту производа и услуга, пре свега производа битних за животни стандард становништва и услуга јавних предузећа, те њихов утицај на остваривање инфлације и очување животног стандарда становништва; анализирање кретања куповне моћи и животног стандарда становништва; предлагање мера текуће економске политике, којима се утиче на стабилност цена; утврђивање критеријума, односно елемената образовања цена производа и услуга чији је начин образовања цена утврђен посебним прописом; процену кретања цена; праћење и анализирање кретања цена и нивоа цена роба и услуга на домаћем и светском тржишту и сагледавање ценовне конкурентности; праћење утицаја трошкова производње на цене и сагледавање дејства цена на економски положај предузећа, као и други послови из ове области.

3. Група за развој услуга и националног бренда Србије

У Групи за развој услуга и националног бренда Србије обављају се послови који се односе на подстицање и координацију процеса развоја сектора услуга и националног бренда Србије, афирмацију европских стандарда пословања у сектору услуга, унапређење конкурентности, стварање повољног економског и друштвеног амбијента за развој и интензивну примену брендинга у Републици Србији и информисање јавности и подизање нивоа свести о значају услуга и националног бренда Србије; припрему стручних основа за израду прописа из области услуга и брендинга и праћење примене донетих прописа; унапређење економских односа са иностранством у домену развоја услуга и позиционирања националног бренда Србије; дефинисање стратешког оквира за развој националног бренда Србије и одговарајућих мера за имплементацију и обезбеђење повољне позиције националног бренда Србије у свету, као и други послови из ове области.