Сектор за спољнотрговинску политику, мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу

Оливера Јоцић

помоћник министра

Контакт телефон:
011/2642-114

e-mail: olivera.jocic@mtt.gov.rs

У Сектору за спољнотрговинску политику и мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу обављају се послови који се односe на: припрему и координирање процеса приступања Републике Србије СТО, праћење рада и спровођење обавеза које проистичу из чланства у овој организацији; имплементацију споразума из обухвата СТО кроз координацију активности појединих министарстава надлежних за одређене области; израду нотификација СТО по појединим споразумима у сарадњи са поменутим министарствима; координирање и учествовање у свим редовним активностима СТО и у наредним рундама мултилатералних трговинских преговора; припремање и усаглашавање преговарачких ставова које Република Србија заступа у СТО; организовање континуираног упознавања јавности са системом функционисања СТО, обавезама преузетим у току процеса приступања и новим предлозима; сарадња са универзитетима и академским структурама у области трговинске политике и међународних правила СТО; унапређење и развој економских односа са ЕУ кроз примену Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ, руковођењe и координација активности у оквиру преговора о приступању ЕУ у области Преговарачког поглавља 30 „Економски односи са иностранством“, сарадња са ужим преговарачким тимом Владе Србије за преговоре са ЕУ, као и надлежним директоратима Европске комисије; унапређење и развој економских односа са ЕФТА кроз спровођење споразума о слободној трговини са ЕФТА; праћење рада и спровођење обавеза које проистичу из чланства у Споразуму о слободној трговини у региону југоисточне Европе-ЦЕФТА и другим економским организацијама из система УН и регионалним и субрегионалним организацијама, споразумима и иницијативама, као и координацију припреме за закључивање мултилатералних трговинских споразума и њихово извршавање; праћење спровођења Акционог плана о регионалном економском простору на Западном Балкану (ЗБ6); праћење закључивања и реализације одговарајућих споразума са ЕУ, ЕФТА, ЦЕФТА; усклађивање привредних и трговинских прописа са стандардима СТО и ЕУ; праћење рада и активности са OECD и релевантним комитетима, Регионалним саветом за сарадњу (RCC), Инвестиционим комитетом југоисточне Европе-ЦЕИ, Регионалним саветом за сарадњу (RCC) – Инвестиционим комитетом југоисточне Европе (SEE Investment Committee), Централном Европском иницијативом-ЦЕИ и другим споразумима и иницијативама у циљу обавештавања о извршавању oбавеза Републике Србије, као и другим институцијама релевантним за унапређење инвестиционог амбијента; утврђивање принципа и стратегије политике и режима спољне трговине; усклађивање политике и режима спољне трговине са међународним прописима који регулишу ову област; инструменте за унапређење извоза робе и услуга; робни режим, механизме за његово спровођење и посебне и сложене облике спољно трговинског пословања; инструменте којима се обавља заштита домаћег тржишта од прекомерног, субвенционисаног увоза и увоза по дампинг ценама; припрему нацрта закона и подзаконских аката који се односе на спољнотрговинско пословање, као и других појединачних и општих аката које доноси Влада; вођење управних поступака и предузимање других управних радњи; координирање рада међуресорских комисија за имплементацију спољнотрговинских мера, координирање процесом усаглашавања са правилима СТО, процедуре издавања дозвола и осталих докумената везаних за извоз и увоз робе на нивоу Владе, учешће у међународним и међуресорским радним телима за усаглашавање прописа са нормама међународног законодавства и приступ међународним организацијама; сарадњу и координацију активности са привредним друштвима, органима и организацијамa у циљу унапређења спољнотрговинског пословања; учешће у раду на изради регулативе из надлежности других ресора који се односе на спољнотрговинско пословање; припрему информација за разговоре државних и политичких представника са представницима међународних организација и иницијатива; праћење и анализирање робне размене, индустријске и технолошке сарадње и других облика трговинске сарадње; доношења мера за смањење спољнотрговинског дефицита, повећање извоза и унапређење конкурентности домаће привреде; учешће у припреми прописа у области страних улагања; преговарање и закључивање споразума о узајамном подстицању и заштити улагања, припрему закона о њиховом потврђивању и праћење њихове реализације; стручну подршку у поступку закључивања међународних  споразума; учешће у активностима реализације Споразума о стабилизацији и придруживању и Националног програма интеграција у ЕУ и приступања СТО; учешће у припреми и предлагању програма и пројеката из предприступних фондова и других програма ЕУ и осталих облика међународне помоћи; креирање и спровођење политике спољне трговине у области наоружања, војне опреме и робе двоструке намене у складу са међународно преузетим обавезама Републике Србије; покретање иницијативе и учешће у изради закона и других прописа из делокруга послова спољне трговине наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене (контролисаном робом); сарадњу са другим органима државне управе и учешће у раду међуресорских радних тела за спровођење и усаглашавање прописа у области наоружања војне опреме и робе двоструке намене са нормама међународног законодавства и приступања међународним организацијама и међународним контролним режимима; издавање извозних и увозних дозвола и осталих докумената који прате спољну трговину наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене; вођење регистра лица која могу да обављају послове спољне трговине наоружањем и војном опремом; вођење евиденција и формирање базе података о примљеним захтевима и издатим дозволама и другим документима; израду Годишњег извештаја о реализацији спољнотрговинског промета; израду годишњих извештаја у складу са међународним обавезама и захтевима међународних организација (UN, OEBS) и других институција које се баве контролом извоза наоружања, војне опреме и робе двоструке намене; припрему прописа у области забране извоза и увоза робе која може бити употребљена за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање, ради усклађивања са међународним законодавством; издавање дозвола за извоз и увоз ове робе,  као и други послови из ове области.

 

У Сектору за спољнотрговинску политику и мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу образују се следеће уже унутрашње јединице:

 

 

1. Група за Светску трговинску организацију

У Групи за Светску трговинску организацију oбављају се послови који се односе на: припрему и координирање процеса приступања Републике Србије СТО; праћење рада ове међународне трговинске организације и старање о извршењу обавеза  из чланства у СТО; предлагање и спровођење стратегије и политике развоја сарадње са овом међународном организацијом; припрему анализа, информација, предлога ставова и учествовање у преговорима и заседањима одговарајућих тела СТО; припрема материјала о систему и кретању спољне трговине Републике Србије који се достављају СТО (нотификација) по појединим споразумима и у сарадњи са надлежним министарствима; праћење и анализирање правне регулативе ради иницирања промене постојећих и доношења нових прописа и њихове примене у циљу хармонизације са правилима СТО; организовање континуираног упознавања јавности и привреде са системом функционисања СТО, обавезама преузетим у току процеса приступања и са новим предлозима; проучавање студија и података о светским економским кретањима; учешће у раду редовних тела СТО, министарским зеседањима као и на међународним скуповима у области међународне трговине и правила СТО; праћење спровођења техничке помоћи у овој области; сарадња са универзитетима и академским структурама у области трговинске политике и међународних правила СТО, као и други послови из ове области

3. Група за Европску унију (ЕУ) и Европско удружење слободне трговине (ЕФТА)

У Групи за Европску унију (ЕУ) и Европско удружење слободне трговине (ЕФТА) обављају се послови који се односе на: руковођењe и координацију активности у оквиру Преговарачке групе 30 „Економски односи са иностранством“, вођење преговора о приступању ЕУ у области поглавља 30 и сарадњу са ужим преговарачким тимом Владе Србије за преговоре са ЕУ; учешће и праћење примене Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ из делокруга Сектора;  комуникацију са Координационим телом за процес приступања Републике Србије Европској унији и надлежним директоратима Европске комисије; сарадњу са другим органима и организацијама, представницима привреде, Мисијом Републике Србије при ЕУ у Бриселу, припрему прилога за Национални програм за усвајање прописа Европске уније – НПАА и координицију израде прилога за НПАА, припрему прилога за израду Годишњег извештаја Европске комисије о напретку Републике Србије, стручну редактуру превода прописа Европске уније у процесу усклађивања домаћег законодавства са законодавством ЕУ, припрему материјала и учешће у раду Одбора за спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању, Пододбора за трговину, индустрију, царине и опорезивање; праћење примене и спровођење Споразума о слободној трговини са ЕФТА; учешће у раду Мешовитог комитета са ЕФТА земљама, праћење привредне и трговинске сарадње са земљама ЕФТА; сарадњу са Секретаријатом ЕФТА у Женеви, припрему информација и извештаја о ефектима закључених међународних споразума; праћење спровођења техничке помоћи у овој области; организовање континуираног упознавања јавности и привреде са процесом прудруживања ЕУ, као и други послови из ове области.

3. Група за сарадњу са међународним економским организацијама ОУН, ЦЕФТА и другим мултилатералним и регионалним организацијама и иницијативама

У Групи за сарадњу са ЦЕФТА,  међународним економским организацијама ОУН, и другим мултилатералним и регионалним организацијама и иницијативама обављају се послови који се односе на: праћење сарадње са међународним и регионалним организацијама, споразумима и регионалним иницијативама, и то: Споразум о слободној трговини у региону југоисточне Европе-ЦЕФТА,; Централно Европска иницијатива /ЦЕИ/, Европска економска комисија Уједињених нација /UNECE/, Конференција Уједињених нација о трговини и развоју /UNCTAD/, Организација за економску сарадњу и развој /ОЕCD/,  Регионални савет за сарадњу /RCC/, Иницијатива за сарадњу у југоисточној Европи /SECI/, Организација за црноморску економску сарадњу /BSEC/ и друге регионалне организације и иницијативе; примену споразума ЦЕФТА; праћење рада и активности са OECD и релевантним комитетима, Регионалним саветом за сарадњу /RCC/ – Инвестиционим комитетом југоисточне Европе (SEE Investment Committee) и другим институцијама релевантним за унапређење инвестиционог амбијента; праћење спровођења Акционог плана о регионалном економском простору у оквиру Западног Балкана (ЗБ6); сарадња са организацијама које окупљају стране улагаче у Републици Србији; организација и праћење анализе пословног окружења и анализе економских аспеката страних улагања; проучавање студија и података о светским економским кретањима; као и други послови из ове области; припрему информација, платформи за преговора са наведеним организацијама и закључивање споразума о сарадњи или учешћу у тим организацијама; учествовање у преговорима и на заседањима одговарајућих тела ЦЕФТА и других организација; праћење реализације постигнутих споразума; развој трговинских односа и предлагање мера за њихово побољшање, организовање континуираног упознавања јавности и привреде са активностима у оквиру ЦЕФТА, као и други послови из ове области.

 

4. Група за спољнотрговински систем и мере заштите

У Групи за спољнотрговински систем и мере заштите обављају се послови који се односе на: учешће у законодавно-правним пословима у вези са припремом и израдом материјала, нацрта закона и других прописа којима се уређује режим спољне трговине, услови промета роба и услуга са иностранством, пословање привредних друштава и других правних лица у циљу примене правила и принципа СТО и регулативe ЕУ; рад међуресорског Владиног тела за усаглашавање прописа са правилима и принципима међународне трговине у области система издавања увозних и извозних дозвола и других административних процедура које претходе извозу, увозу, односно транзиту робе; предлагање  прописа у области мере заштите; прикупљање и анализу параметара везаних за повећање увоза, промене у нивоу цена, продаје, производње, продуктивности, степена искоришћености капацитета, профита, губитака, запослености у циљу испитивања, предлагања и спровођења односно увођења привремених и дефинитивних антидампиншких мера, компензаторних мера и мера заштите од прекомерног увоза, односно отпочињања и вођења поступка испитивања  као и преиспитивања уведених мера у циљу њихове даље примене, продужења или евентуалног укидања; усаглашавање домаћих прописа са међународним споразумима (СТО и ЕУ) којима су регулисане антидампиншке мере, компензаторне мере и мере заштите од прекомерног увоза; координацију и праћење измена и допуна правне регулативе из ове области у складу са Националним програмом интеграција, праћење одлука Европског савета и комисија које се односе на појединачне случајеве односно земље и робе; припрему одговора, тумачења и мишљења о прописима који су у надлежности Сектора,  као и други послови из ове области.

5. Одељење за међународне споразуме и спољну трговину контролисаном робом

У Одељењу за међународне споразуме и спољну трговину контролисаном робом, Министарство, у оквиру следеће две основне надлежности, обавља више различитих послова и то:

У оквиру надлежности “ИЗВОЗНА КОНТРОЛА“- СПОЉНА ТРГОВИНА КОНТРОЛИСАНОМ РОБОМ (наоружање, војна опрема и роба двоструке намене-“НВО и РДН“) :

 • креирање и спровођење политике спољне трговине у области наоружања, војне опреме и робе двоструке намене у складу са међународно преузетим обавезама Републике Србије;
 • покретање иницијативе и израда закона и других прописа из делокруга спољне трговине наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене (контролисаном робом);
 • сарадњу са другим органима државне управе и учешће у раду међуресорских радних тела за спровођење и усаглашавање прописа у области наоружања војне опреме и робе двоструке намене са нормама међународног законодавства и приступања међународним организацијама и међународним контролним режимима;
 • издавање извозних и увозних дозвола и осталих докумената који прате спољну трговину наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене;
 • вођење регистра лица која могу да обављају послове спољне трговине наоружањем и војном опремом;
 • вођење евиденција и формирање базе података о примљеним захтевима и издатим дозволама и другим документима;
 • израду Годишњег извештаја о реализацији спољнотрговинског промета;
 • израду годишњих извештаја у складу са међународним обавезама и захтевима међународних организација (UN, OEBS) и страних институција које се баве контролом трговине наоружањем, војном опремом  и робом двоструке намене;
 • припрему прописа у области забране извоза и увоза робе која може бити употребљена за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање(СКМ), ради усклађивања са међународним законодавством; издавање дозвола за извоз и увоз ове робе,  као и други послови из ове области.

У оквиру надлежности МЕЂУНАРОДНИ СПОРАЗУМИ:

 • учешће у припреми прописа у области страних улагања;
 • пружање стручне подршке у поступку закључивања међународних споразума;
 • преговарање и закључивање споразума о узајамном подстицању и заштити улагања, припрему нацрта закона о њиховом потврђивању и праћење њихове релизације у пракси;
 • учешће у активностима реализације Споразума о стабилизацији и придруживању и Националног програма интеграција у ЕУ и приступања СТО;
 • учешће у припреми и предлагању програма и пројеката из предприступних фондова и других програма ЕУ и осталих облика међународне помоћи;