Сектор за билатералну економску сарадњу

Јагода Лазаревић
помоћник министра

Контакт телефон:
011/361-3404

e-mail:bilaterala@mtt.gov.rs

У Сектору за билатералну економску сарадњу обављају се послови који се односе на: унапређење и развој билатералних економских односа; предлагање и спровођење стратегије и политике развоја билатералних економских односа; припремање за закључивање, израду докумената и извршење билатералних економских и трговинских споразума, споразума о слободној трговини, протокола и меморандума; израду информација, платформи и подсетника за билатералне сусрете, преговоре и разговоре са страним државним представницима, као и извештаја са ових сусрета; праћење и анализирање билатералне економске сарадње; предлагање и извршавање мера за унапређење и подстицање билатералне економске сарадње; изналажење решења за проблеме у билатералној сарадњи са институцијама или привредним субјектима две стране; предлагање оснивања, усклађивање и руковођење радом мешовитих тела за билатералну економску сарадњу, као што су комитети, комисије, радне групе, пословни савети и други; координацију рада органа и организација државне управе у вези са билатералном економском сарадњом; праћење и анализу укупне трговинске и инвестиционе сарадње са светом; праћење и анализу глобалних трендова у светским инвестиционим токовима и међународној трговини у циљу сагледавања улоге Србије; израду општих, компаративних и секторских извештаја о трендовима трговинске и инвестиционе сарадње са светом; пружање стручне подршке извозницима и страним улагачима у комуникацији са државним органима; припрему и организовање међународних изложби и промотивне активности на унапређивању економских односа Републике Србије са иностранством, као и други послови из ове области.

 

У Сектору за билатералну економску сарадњу образују се следеће уже унутрашње јединице:

 

1. Одсек за Европу и прекоокеанске развијене земље

У Одсеку за Европу и прекоокеанске развијене земље обављају се послови који се односе на: предлагање, припрему и спровођење стратегије и политике економске сарадње са овим земљама; предлагање и вођење процедуре за склапање споразума, протокола и меморандума о економској и трговинској сарадњи са тим земљама; праћење реализације закључених споразума, протокола и меморандума са тим земљама и предлагање мера за унапређење њихове примене; координирање и учешће у раду националних делова мешовитих комитета, комисија, радних група, пословних савета и других сталних и ad hoc радних тела за билатералну економску  сарадњу; припремање информација и платформи за билатералне сусрете и преговоре са представницима страних државних институција и привредних представника, као и извештаје са ових сусрета; праћење и анализирање стања на тржиштима ових земаља и предлагање мера за унапређење економске сарадње са тим земљама; израду општих, компаративних и секторских извештаја о трендовима трговинске и инвестиционе сарадње са овим земљама; пружање стручне подршке извозницима за излазак на тржишта тих земаља; пружање подршке страним улагачима из тих земаља у комуникацији са државним органима; координацију рада органа и организација државне управе у вези са пословима из делокруга Одсека; пружање подршке у обезбеђивању контаката, израда планова и припреми посета државних и привредних делегација, као и други послови из ове области.

2. Одсек за Руску Федерацију, ЗНД, Кину, источну и југоисточну Азију

Одсеку за Руску Федерацију, ЗНД, Кину, Индију, источну и југоисточну Азију обављају се послови који се односе на: предлагање, припрему и спровођење стратегије и политике економске сарадње са овим земљама; предлагање и вођење процедуре за склапање споразума о економској и трговинској сарадњи и споразума о слободној трговини са тим земљама; руковођење и координацију припрема, као и учешће у раду мешовитих тела по споразумима о економској и трговинској сарадњи и по споразумима о слободној трговини; анализирање и праћење резултата реализације наведених споразума са тим земљама и предлагање мера за унапређење њихове примене; координирање и учешће у раду националних делова мешовитих комитета, комисија, радних група, пословних савета и других сталних и ad hoc радних тела за билатералну економску сарадњу са овим земљама; припремање информација и платформи за билатералне сусрете и преговоре са представницима страних државних институција и привредних представника, као и извештаје са ових сусрета; праћење и анализирање стања на тржиштима ових земаља и предлагање мера за унапређење економске сарадње са тим земљама, израду општих, компаративних и секторских извештаја о трендовима трговинске и инвестиционе сарадње са овим земљама; пружање стручне подршке извозницима за излазак на тржишта тих земаља; пружање подршке страним улагачима из тих земаља у комуникацији са државним органима; координацију рада органа и организација државне управе у вези са са пословима из делокруга Одсека; пружање подршке у обезбеђивању контаката, израда планова и припреми посета државних и привредних делегација, као и други послови из ове области.

4. Група за суседне земље и земље централне Европе

У Групи за суседне земље и земље централне Европе обављају се послови који се односе на: предлагање, припрему и спровођење стратегије и политике економске сарадње са овим земљама; предлагање и вођење процедуре за склапање споразума о економској и трговинској сарадњи и споразума о слободној трговини  са тим земљама; руковођење и координацију припрема, учешће у раду мешовитих тела по споразумима о економској и трговинској сарадњи, као и споразума о слободној трговини са тим земљама; координирање и учешће у раду националних делова мешовитих комитета, комисија, радних група, пословних савета и других сталних и ad hoc радних тела за билатералну економску сарадњу; анализирање и праћење резултата реализације закључених споразума са тим земљама и предлагање мера за унапређење њихове примене; припремање информација, платформи за билатералне сусрете и преговоре са представницима страних државних институција и привредних представника, као и извештаја са ових сусрета; праћење и анализирање стања на тржиштима ових земаља и предлагање мера за унапређење економске сарадње са тим земљама, израду општих, компаративних и секторских извештаја о трендовима трговинске и инвестиционе сарадње са овим земљама; пружање стручне подршке извозницима за излазак на тржишта тих земаља; пружање подршке страним улагачима из тих земаља у комуникацији са државним органима; координацију рада органа и организација државне управе у вези са пословима из делокруга Групе; пружање подршке у обезбеђивању контаката, израда планова и припрема посета државних и привредних делегација, као и други послови из ове области.

5. Група за Африку, Блиски исток, јужну Азију и Латинску Америку

У Групи за Африку, Блиски исток, јужну Азију и Латинску Америку обављају се послови који се односе на: предлагање, припрему и спровођење стратегије и политике економске сарадње са овим земљама; предлагање и вођење процедуре за склапање споразума, протокола и меморандума о економској и трговинској сарадњи са тим земљама; праћење  реализације закључених споразума, протокола и меморандума са тим земљама и предлагање мера за унапређење њихове примене; координирање и учешће у раду националних делова мешовитих комитета, комисија, радних група, пословних савета и других сталних и ad hoc радних тела за билатералну економску сарадњу; припремање информација, платформи за билатералне сусрете и преговоре са представницима страних државних институција и привредних представника, као и извештаје са ових сусрета; праћење и анализирање стања на тржиштима ових земаља и предлагање мера за унапређење економске сарадње са тим земљама; израду општих, компаративних и секторских извештаја о трендовима трговинске и инвестиционе сарадње са овим земљама; пружање стручне подршке извозницима за излазак на тржишта тих земаља; пружање подршке страним улагачима из тих земаља у комуникацији са државним органима; координацију рада органа и организација државне управе у вези са са пословима из делокруга Групе; пружање подршке у обезбеђивању контаката, израда планова и припреми посета државних и привредних делегација,  као и други послови из ове области.

5. Група за припрему и организовање међународних изложби и промотивне активности на унапређивању економских односа Републике Србије са иностранством

У Групи за припрему и организовање међународних изложби и промотивне активности на унапређивању економских односа Републике Србије са иностранством обављају се послови који се односе на: припрему општих, компаративних и секторских извештаја о трендовима трговинске и инвестиционе сарадње Републике Србије са појединим земљама, спровођење анализа и организацију послова пружања стручне помоћи извозницима и страним улагачима, координацију сарадње и сарадњу са надлежним министарствима и институцијама, припрему и спровођење одлуке о учешћу Републике Србије на међународним EXPO и осталим изложбама и промоцијама потенцијала Републике Србије; предлагање, припрему и спровођење процедура за именовање Генералног комесара међународне изложбе; предлагање, припрему и спровођење процедура за потписивање уговора између Републике Србије и надлежних институција земаља домаћина међународне изложбе; припрема неопходне документације за спровођење процедуре за оснивање привременог субјекта/ентитета на територији земље домаћина међународне изложбе и осталим изложбама; припрема документације и спровођење процедуре за избор идејног решења и реализације изабраног пројекта учешћа Републике Србије на међународној изложби и осталим изложбама; припрема и спровођење процедуре за подношење Извештаја о учешћу Републике Србије на међународној изложби и осталим изложбама, као и други послови из ове области.