Надлежности министарства

Надлежности Министарства трговине, туризма и телекомуникација:

У области трговине надлежности министарства су:

– функционисање тржишта
– стратегија и политика развоја трговине
– унутрашња трговина
– промет робе и услуга
– праћење укупних трговинских токова и предлагање одговарајућих мера
– предлагање системских решења и прописа у области посебних дажбина при увозу пољопривредних и прехрамбених производа
– иницирање мера прилагођавања прописа и мера економске политике из области царинског и ванцаринског пословања
– контрола квалитета индустријско-непрехрамбених производа у производњи, промету и контроли услуга
– контрола мерила и мерних јединица, употребе робних и услужних жигова, знака квалитета и ознаке порекла производа
– снабдевеност тржишта и цене
– спречавање монополског деловања и нелојалне конкуренције
– заштита потрошача
– оснивање и рад робних резерви и берзанских посредника
– инспекцијски надзор у области трговине
– други послови одређени законом

У области економских односа са иностранством надлежности министарства су:

– унапређење економских односа са иностранством
– предлагање и спровођење мера у области економских односа са иностранством
– праћење међународних економских односа и мултилатералне, регионалне и билатералне сарадње са другим државама и организацијама и њихов развој
– учествовање у закључивању, потврђивању и примени међународних економских и трговинских уговора из делокруга министарства одређеног овим законом
– предлагање оснивања, усклађивање и руковођење радом мешовитих комисија и комитета за билатералну економску сарадњу, слободну трговину и координацију рада органа и организација државне управе у вези са њиховим радом
– креирање, спровођење, предлагање и унапређење режима спољнотрговинске политике укључујући мере заштите у спољној трговини
– хармонизација спољнотрговинских прописа са прописима Европске уније и Светске трговинске организације и других мултилатералних институција и организација и њихова имплементација
– промет роба, услуга и права индустријске својине
– посебни облици спољнотрговинског пословања
– спољна трговина и унапређење система извозно-увозне контроле наоружања, војне опреме и робе двоструке намене (контролисане робе) уз сагласност Министарства одбране
– закључивање и праћење примене међународних трговинских уговора и споразума
– прописи у области страних улагања, концесија и јавно-приватног патнерства
– преговарање ради закључивања билатералних споразума о подстицању и заштити улагања и припрема закона о њиховом потврђивању
– унапређивање и праћење економске билатералне и регионалне сарадње
– праћење сарадње органа Републике Србије са међународним економским организацијама и агенцијама Организације уједињених нација
– други послови одређени законом

У области туризма надлежности министарства су:

– стратегија и политика развоја туризма
– интегрално планирање развоја туризма и компламентарних делатности
– развој, проглашење и одрживо коришћење туристичког простора и туристичких дестинација од значаја за туризам
– категоризација туристичких места
– спровођење подстицајних мера и обезбеђивање материјалних и других услова за подстицање развоја туризма
– промоција туризма у земљи и иностранству
– таксе, накнаде и пенали у туризму
– имовинско-правни послови у туризму
– унапређење система вредности и конкурентности туристичких производа
– истраживање туристичког тржишта и развој туристичког информационог система
– услови и начин обављања делатности туристичких агенција
– угоститељска делатност
– наутичка делатност
– ловно-туристичка делатност
– пружање услуга у туризму
– уређење, одржавање и опремање  јавног скијалишта и пружање услуга на скијалишту
– уређење, одржавање, опремање и пружање услуга у бањама, тематским парковима и јавним купалиштима
– инспекцијски надзор у области туризма

У области телекомуникација надлежности министарства су:

– област телекомуникација, односно електронских комуникација и поштанског саобраћаја
– уређење и безбедност у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја
– инспекцијски надзор
– утврђивање стратегије и политике развоја електронских комуникација и поштанског саобраћаја
– организовање финансијске и техничке контроле
– међународне послове у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја
– мере за подстицање истраживања и развоја у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја
– утврђивање предлога плана намене радио-фреквенцијских опсега и доношење плана расподеле радио фреквенција
– одлучивање о условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција
– утврђивање списка основних услуга електронских комуникација (универзални сервис) које треба да пруже оператори
– други послови одређени законом

У области информационог друштва надлежности министарства су:

– предлагање политике и стратегије развоја информационог друштва
– припрема закона, других прописа, стандарда и мера у области електронског пословања
– припрема закона, других прописа, стандарда и мера у области информационог друштва и информационо-комуникационих технологија
– примену информационо-комуникационих технологија
– развој и функционисање информационо-комуникационе инфраструктуре
– развој и унапређење академске, односно образовне и научноистраживачке рачунарске мреже
– заштита података и информациона безбедност
– међународни послови у области информационог друштва
– пружање информационих услуга
– стварање услова за приступ и реализацију пројекта из делокруга тог министарства који с финансирају из средстава предприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи
– други послови одређени законом