Корисне информације и обавештења по ЗУП-у

Информација о подношењу захтева за предузимање мера заштите права интелектуалне својине

Јавно саопштавање по ЗУП-у

Остала решења и закључке можете пронаћи на старом сајту

 

Водич за е-трговце

Како да поднесете пријаву тржишној инспекцији

Информације о КЕП за трговину ван продајног објекта

У складу са чланом 37. Закона о трговини, трговац је дужан да води евиденцију о набавци, продаји и продајној цени робе, као и друге евиденције о испоруци, односно превозу робе. Евиденција мора бити доступна у продајном објекту, односно у трговини ван продајног објекта, на месту које се пријави министарству.

Трговац који обавља трговину ван продајног објекта пријављује место на којем се води Књига евиденције министарству надлежном за послове трговине на прописаном обрасцу на мејл адресу: kep@mtt.gov.rs

У складу са чланом 9. Правилника о евиденцији промета (Правилник је већ ступио на снагу, а примењује се од 1. јануара 2016. године), пријава се врши на посебном обрасцу за пријаву места на којем се води Књига евиденције.

Образац садржи:
1) пословно име и адресу трговца;
2) адресу на којој се води Књига евиденције,
3) датум почетка обављања трговине ван продајног објекта,
4) име и презиме, број телефона и адресу електронске поште контакт особе.

Образац за пријаву места на којем се води Књига евиденција је одштампан уз овај Правилник и чини његов саставни део а можете га преузети на сајту Министарства Донети на основу Закона о трговини

Трговац је дужан да пријави Министарству сваку промену података из става 3. члана 9. овог Правилника.

У складу са чланом 3. Правилника о евиденцији промета, трговац који обавља трговину на мало ван продајног објекта Књигу евиденције води на нивоу целокупног свог промета у трговини ван продајног објекта.

 

ПРОПИСАНЕ ТАРИФЕ републичких административних такси од 1. јуна 2013. године (Сектор тржишне инспекције)


ИЗВОД из методологије израде потрошачке корпе

Поступак за добијање стручног мишљења Министарства трговине, туризма и телекомуникација


СТУДИЈА о могућностима искоришћења дигиталне дивиденде

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација је израдило студију под називом Могућности искоришћења дигиталне дивиденде у Републици Србији.

Студија обухвата основне карактеристике РС у области електронских комуникација, преглед развоја дигиталне телевизије и мобилних широкопојасних система са посебним освртом на интересе и потребе корисника и пружаоца аудиовизуелних и мобилних електронских комуникационих услуга, као и препоруке које се односе на коришћење овог дела спектра у РС. Такође, ова студија садржи и основне податке о искоришћењу дигиталне дивиденде у европским државама, а нарочито о начину на који је дигитална дивиденда додељена и финансијским средствима која су добијена од продаје овог дела радио-фреквенцијског спектра.

Дигитална дивиденда је део радио-фреквенцијског спектра који се ослобађа по преласку на дигитално емитовање телевизијског програма. Овај део спектра има изузетан потенцијал за искоришћење од стране широкопојасних система. Након завршета процеса дигитализације, дигитална дивиденда ће путем јавног тендера бити дата на коришћење мобилним телекомуникационим операторима.

Коришћењем дигиталне дивиденде за мобилни широкопојасни приступ омогућиће се грађанима у руралним подручјима приступ Интернету, док се за кориснике мобилног Интернета у урбаним подручјима пружа могућност бржег интернета. На овај начин, грађанима се обезбеђује приступ информацијама и садржају било када, било где и на било ком уређају.

Према различитим студијама које су спроведене у претходним годинама у свету, утврђено је да повећање броја прикључака широкопојасног приступа интернету директно утиче на повећање бруто друштвеног производа. Осим тога, чињеница да БДП и запошљавање паралелно расту, указује на то да широкопојасни приступ има значајан утицај на пораст пословања и генерише стабилан економски развој.


ВОДИЧ за куповину преко Интернета

Илустровани водич за куповину преко Интернета

СМЕРНИЦЕ за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код обвезника који врше делатност посредовања у промету непокретности

Споразум о одређивању лица за обављање послова безбедности здравља на раду

еПословање - Практични водич за МСП и предузетнике